REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

EpicLabs

z dnia 1.10.2014

opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin)

 

 • 1 Definicje
 1. Usługodawca – com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-643) ul. Źródlana 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu –VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404143, NIP: 7811875569, REGON: 301988435, kapitał zakładowy: 5.000 zł, w całości pokryty.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca drugą stroną Umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Trener –zarejestrowany w systemie Użytkownik, który w efekcie zgłoszenia i akceptacji Usługodawcy uzyskał dodatkowe uprawnienia w ramach Usługi.
 4. Konsument – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, w sposób zautomatyzowany polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, zindywidualizowana ( świadczona na indywidualne zlecenie Użytkownika ) i realizowana bez jednoczesnej obecności obu stron w jednej lokalizacji za pośrednictwem serwisu internetowego, szczegółowo wskazana w § 3.
 6. Serwis – serwis internetowy www.app.epiclabs.eu/wiedzostrada, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 7. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie dostępny dla Użytkownika. Konto Użytkownika posiada unikalną nazwę i zabezpieczone jest hasłem.
 8. Umowa – umowa pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem zawierana poprzez zakup Usługi i akceptację Regulaminu.
 9. Cennik Usług – opis Usług wraz z aktualnie obowiązującymi cenami świadczenia poszczególnych Usług dostępny na stronach Serwisu.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, kontakt z Usługodawcą (w tym wszelkie pytania, uwagi, opinie) odbywa się przez:
 1. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zapytania, nie stanowiące reklamacji, w rozsądnym terminie.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Brak akceptacji przez Użytkownika którekolwiek z postanowień Regulaminu winien skutkować natychmiastowym zaprzestaniem użytkowania Serwisu przez użytkownika oraz ewentualnie podjęciem kontaktu z Usługodawcą celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez zawarcie Umowy w oparciu o  powszechnie obowiązujące przepisy oraz Regulamin.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z jakiejkolwiek funkcji lub usługi Serwisu.
 5. Serwis dostępny jest pod następującym adresem internetowym: http://app.epiclabs.eu/wiedzostrada
 6. Serwis dostępny jest w wersjach językowych: Polski, Angielski.
 7. Serwis jest objęty ochroną praw autorskich Usługodawcy, a wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie, w tym opublikowane materiały i informacje w wersji: pisemnej (m.in.: e-booki, artykuły, opracowania, analizy), audio (m.in.: podcasty, audio-booki), video (m.in.: webcasty, videocasty, prezentacje, filmy szkoleniowe), interaktywnej (m.in.: webinaria, e-learning, smart games), nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Usługodawcy z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie oświadcza, iż są zgodne z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym, w szczególności w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

 

 • 3 Usługa
 1. Istotą działania Usługi jest oferowanie nowoczesnej platformy wymiany wszelkiego rodzaju e-wiedzy w wersji: pisemnej (m.in.: e-booki, artykuły, opracowania, analizy), audio (m.in.: podcasty, audio-booki), video (m.in.: webcasty, videocasty, prezentacje, filmy szkoleniowe), interaktywnej (m.in.: webinaria, e-learning, smart games).
 2. Oferta wzbogacona jest o możliwość planowania i zarządzania przez Użytkownika rozwojem zawodowym, a tym samym karierą zawodowa. Możliwe jest utworzenie ścieżki rozwoju, której ukończenie potwierdzane będzie certyfikatem EpicLabs.
 3. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarką internetową: Internet Explorer od wersji 8, Firefox od wersji 3, Safari od wersji 5, Chrome od wersji 10, Opera od wersji 11.
 1. Użytkownik może korzystać z Usługi także przez urządzenie mobilne, posiadające platformę Android.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
 3. Usługodawca podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane siłą wyższą.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 8 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług albo zmiany zasad ich świadczenia, przy czym Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, przy zastrzeżeniu zachowania praw Użytkowników w zakresie odpłatnych Usług i uiszczonych opłat dotyczących wykonania Usług.
 7. Usługi realizowane są za pośrednictwem Serwisu w oparciu o autorskie rozwiązanie stworzone przez Usługodawcę na potrzeby Serwisu.
 8. Usługi świadczone są w sposób w pełni zautomatyzowany drogą elektroniczną w sieci Internet bez udziału Usługodawcy przy wykorzystaniu udostępnionych w Serwisie funkcjonalności do wprowadzania przez Użytkownika danych i automatycznego przetwarzania ich w oparciu o zdefiniowane w Serwisie algorytmy.
 9. Użytkownik Serwisu w celu skorzystania z Usług uzupełnia umieszczone w Serwisie specjalne formularze służące do zebrania danych i informacji przetwarzanych w ramach Usługi.
 10. Wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu dane, nie mogą być wykorzystywane, kopiowane i rozpowszechniane przez Usługodawcę w jakiejkolwiek formie bez zgody Użytkownika.
 11. Szczegółowy Opis Usług wraz z aktualnie obowiązującym Cennikiem Usług poszczególnych Usług dostępne są na stronach Serwisu w sekcjach dedykowanych poszczególnym usługom. Usługodawca pobiera opłaty za Usługi odpłatne, po uprzedniej akceptacji Regulaminu.

 

 • 4 Rejestracja
 1. Dostęp do Usług zaawansowanych (m.in. zakup materiałów płatnych, sugerowanie ścieżek kursów, oceny materiałów oraz trenerów, bycie trenerem) możliwy jest po przeprowadzeniu przez Użytkownika procesu rejestracji. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie umieszczonego w Serwisie formularza. W wyniku rejestracji tworzone jest w Serwisie Konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z Usług. Do czasu potwierdzenia rejestracji Konto jest nieaktywne. Podany podczas rejestracji adres e-mail służy jako login do Serwisu. Rejestracja wiąże się z oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz z jego bezwarunkową akceptacją. W przypadku braku akceptacji Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia procesu rejestracji i zakończenia pracy z Serwisem.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola podczas Rejestracji w Serwisie.
 3. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji w Serwisie i korzystanie z Usług.
 4. Zawarcie Umowy wymaga zarejestrowania w Serwisie i następuje w momencie dokonania płatności za określoną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 5. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do aktywacji Konta. Brak aktywacji Konta uniemożliwi korzystanie z części Usług.
 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu wystosować zgłoszenie do Usługodawcy, uzyskania statusu Trenera. W przypadku akceptacji Usługodawcy, Użytkownik staje się Trenerem, otrzymując nowe funkcjonalności w Serwisie, w tym m.in.: możliwość zamieszczania własnych materiałów, kreowania ścieżki kariery czy tworzenia kursów.

 

 • 5 Płatności
 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po ich opłaceniu przez Użytkownika oraz otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.
 3. Płatności za Usługi Serwisu można dokonać za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Przelewy24.
 4. Płatności za pośrednictwem Systemów Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane spółce PayPro S.A. (wykorzystującej serwis Przelewy24) z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24.
 5. Opłaty za Usługi są pobierane z góry.
 6. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest podać informacje niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie Usługi zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi są wystawiane przez Serwis automatycznie po dokonaniu zapłaty za Usługę.
 8. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy i mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu jego Konta w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

 

 • 6 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać wyłącznie w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jako login do Serwisu (podany w zgłoszeniu reklamacyjnym) oraz na adres korespondencyjny.
 5. Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji, a Użytkownik – Konsument nie zgadza się z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim (SPSK) Użytkownik może wszcząć poprzez złożenie do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedniego wniosku (np. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach Brata Alberta 4, 40-951 Katowice). Postępowanie jest co do zasady bezpłatne. Użytkownik może również złożyć zawezwanie do próby ugodowej do właściwego sądu. Koszt zawezwania wynosi 30 zł.

 

 • 7 Odstąpienie
 1. Umowa zawarta jest na czas świadczenia Usług i wchodzi w życie z chwilą otrzymania potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 2. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. okresu za jaki opłacona została Usługa.
 3. Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje rozwiązaniem zawartych uprzednio umów.
 4. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz mogąc skorzystać z wzoru zawartego w załączniku nr 2 do Regulaminu zgodnie z art. 27 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku odstąpienia Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili poinformowania o odstąpieniu od Umowy.

 

 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i  wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w postaci i formie wskazanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, do celów związanych z  obsługą Użytkownika, świadczeniem Usług, utrzymywania relacji z  Użytkownikiem, informowania o zmianach w Serwisie oraz innych zagadnieniach związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością – w tym przesyłania wiadomości i ofert drogą mailową. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym oraz innym podmiotom.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, celem ich weryfikacji, modyfikowania i żądania usunięcia. W tym celu powinien przesłać informację na adres e-mail Usługodawcy lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy.
 5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w trakcie rejestracji lub modyfikacji Konta są prawidłowe i prawdziwe.
 6. Usługodawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od weryfikacji prawdziwości jego danych podanych podczas rejestracji.
 7. Dane podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie mogą być sprawdzane i weryfikowane przez Usługodawcę.
 8. Konta Użytkowników, które nie zostaną pozytywnie zweryfikowane nie będą aktywowane lub będą blokowane w Serwisie, a w przypadku gdy nie zostaną w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia rejestracji poprawione i pozytywnie zweryfikowane – Konta takie będą z  Serwisu usuwane. Informacja o zablokowaniu Konta lub usunięciu Konta zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 9. Użytkownik ma prawo dokonywania przeglądu i modyfikacji wprowadzonych danych oraz treści. Warunkiem dostępu do danych, treści i informacji zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie jest zalogowanie się. Zalogowanie Użytkownika w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich danych definiowanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie – wymaganych przez interfejs logowania.

 

 • 9 Polityka prywatności
 1. Polityka ochronna prywatności Użytkowników Serwisu obejmuje swym zakresem zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu.
 2. Korzystając ze strony: http://epiclabs.eu/wiedzostrada Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu, zgodnym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma również uprawnienie do zrezygnowania z otrzymywania ww. informacji.
 4. Witryna sieci Web może korzystać z plików typu „cookies” (ciasteczka) celem przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników Serwisu Epic Labs. Pliki „cookie” są plikami z informacją, zapisywanymi na komputerze użytkownika przez witrynę sieci Web, które umożliwiają identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Pliki „cookie” umożliwiają Usługodawcy śledzenie adresów domen internetowych odwiedzających użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów wewnętrznych inie są ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, zarówno w postaci przetworzonej, jak i źródłowej. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany o przesyłaniu pliku „cookie”, co umożliwi użytkownikowi podjęcie decyzji, czy akceptuje plik „cookie”. Wskazać jednocześnie należy, iż korzystanie z plików „cookie” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, jak również jakikolwiek innych informacji z komputera użytkownika.
 5. Usługodawca gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Dane te uzyskiwane są poprzez analizę logów serwera (adresów IP, domen internetowych), a wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb użytkowników.
 6. Pytania dotyczące polityki prywatności Serwisu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.

 

 • 10 Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik korzystając z informacji zawartych w Serwisie i podejmujący na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.
 3. Usługodawca nie odpowiada  za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych, które umożliwiły dostęp do Serwisu, jak i do których można uzyskać dostęp dzięki Serwisowi.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z:
 • przyczyn leżących po stronie operatorów sieci Internet oraz telefonii komórkowej oraz podmiotów innych niż Usługodawca;
 • braku dostępu do Internetu lub zbyt słabego dostępu lub transferu;
 • niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika zaleceń wynikających z Regulaminu i Serwisu;
 • siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru lub zalania serwerowni, ataku hakerskiego, warunków pogodowych i atmosferycznych;
 • niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Usługi, użytej technologii, oprogramowaniu serwerów protokołów internetowych;
 • przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż znajdujące się Serwisie;
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Usługi, w przypadku bieżącej obsługi Usługi oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych. Bieżąca przerwa techniczna polega na czasowym wyłączeniu działania Usługi lub niektórych jej funkcji, funkcjonalności lub modułów. Usługi będą realizowane po zakończeniu tejże przerwy. Za zdarzenia wynikłe z powyższych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, o planowanej przerwie informuje Użytkowników na stronie internetowej Usługi.
 2. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji, funkcjonalności lub modułów Usługi udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość dostępnych Użytkowników, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność świadczonej Usług.
 3. Usługodawca może zamieszczać w Usłudze treści o charakterze reklamowym (których tematyka nie musi być związana z Usługą). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania treści reklamowych, przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala Usługodawca w regulaminie reklam lub indywidualnie z reklamodawcą. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie i wyświetlanie podczas korzystania z Usługi reklam.
 4. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Usługi i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, a także tworzyć i świadczyć nowe Usługi, o czym zawiadomi Użytkownika, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje jego dotyczą.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Użytkownikiem a Usługodawcą, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 1. Usługa jest świadczona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają prawu polskiemu. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 2. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.
 3. Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż opisane w Regulaminie, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, jest zabronione. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 4. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane udostępnione osobom trzecim oraz za skutki działań tych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 5. Każda osoba korzystająca z serwisu jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Kopiowanie i  inne wykorzystanie Serwisu jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

 

 

 

ZAŁACZNIK NR 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcie umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pismem na adres Wiedzostrada.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-643), ul. Źródlana 4 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, za wyjątkiem proporcjonalnie naliczonych opłat za usługi świadczone przed otrzymaniem informacji o odstąpieniu.
 7. Zwrot płatności dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: …………………………….. z siedzibą w ……………………… przy ul. …………………………….., (tel. ……………………………, e-mail: ……………………………..)

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usług …………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy ………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Ochrona prywatności użytkowników Serwisu Internetowego EpicLabs (dalej: „Serwis EpicLabs”) ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego opracowany został niniejszy dokument (dalej: „Polityka Prywatności EpicLabs”) obejmujący swym zakresem zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu EpicLabs. Niniejszym pragniemy poinformować, iż korzystając ze strony: http://app.epiclabs.eu/wiedzostrada akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności EpicLabs udostępnianej na stronie wymienionej powyżej.

 

Wykorzystanie danych osobowych i pliki „Cookies”

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu EpicLabs, zgodnym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma również uprawnienie do zrezygnowania z otrzymywania ww. informacji.

Witryna sieci Web może korzystać z plików typu „cookies” (ciasteczka) celem przetwarzania i  przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników Serwisu EpicLabs. Pliki „cookie” są plikami z informacją, zapisywanymi na komputerze użytkownika przez witrynę sieci Web, które umożliwiają identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Pliki „cookie” umożliwiają Operatorowi śledzenie adresów domen internetowych odwiedzających użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów wewnętrznych i nie są ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, zarówno w postaci przetworzonej, jak i źródłowej. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany o przesyłaniu pliku „cookie”, co umożliwi użytkownikowi podjęcie decyzji, czy akceptuje plik „cookie”. Wskazać jednocześnie należy, iż korzystanie z plików „cookie” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i  adresowych użytkownika, jak również jakikolwiek innych informacji z komputera użytkownika.

Odesłania

Serwis EpicLabs może zawierać odesłania do innych witryn, redagowanych przez osoby trzecie, za treść których Serwis EpicLabs nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno w zakresie zawartości, jak i prawdziwości informacji, do których odesłanie prowadzi.

Logi serwera

Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Serwisu EpicLabs przez użytkowników oraz ich adresów IP. Dane te uzyskiwane są poprzez analizę logów serwera (adresów IP, domen internetowych), a wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu EpicLabs, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb użytkowników.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności Serwisu EpicLabs należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

POIG-8.1-POLSKA-KOLOR